Kashaya - English


v


vesti·davestí·daFree Variant ofvesti·dosuit
vesti·dovestí·donsuit (of clothes)5.3ClothingobsoFree Variantvesti·da< Span. vestido "dress, clothes"
vocable-supp(none)